Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, [email protected] (dalej: „Administrator”).
 2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.
 7. Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 1 października 2020 r.


II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Z inspektorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem [email protected], pod numerem telefonu: +48 725 400 117 lub pocztą tradycyjną pod adresem Columbus Energy S.A., ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków.
 4. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;
  skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z narzędzia Focus SiteCall – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest przekazanie skontaktowanie się z Użytkownikiem
  prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
  statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.
 5. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
  Aut O’Mattic Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca wtyczki do WordPress’a Jetpack służącej m.in. do analizy danych i prowadzenia statystyk Strony Internetowej;
  Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – dostawca usługi SALESmanago służącej do automatyzowania procesów marketingowych;
  Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Facebook Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);
  Focus Telecom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – dostawca usługi Focus SiteCall służącej do proponowania kontaktu telefonicznego Użytkownikom;
  Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak: GSuite – pakiet usług takich jak m.in. poczta elektroniczna oraz wirtualny dysk; Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;
  Hotjar Limited z siedzibą na Malcie – dostawca usługi do analizowania ruchu Użytkownika na Stronie Internetowej;
  The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA – dostawca usługi Mailchimp służącej do wysyłki maili (w tym newslettera);
  Yandex Oy Limited Company z siedzibą w Finlandii – dostawca narzędzia służącego do monitorowania zachowania Użytkownika na Stronie Internetowej;
  Zapier Inc. z siedzibą w USA – dostawca narzędzia Zapier wykorzystywanego w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora.
 6. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.
 7. Współadministratorem danych osobowych wspólnie z Administratorem jest również Criteo SA z siedzibą we Francji. Jest to dostawca narzędzia Criteo do retargetowania i wyświetlania spersonalizowanych reklam Użytkownikom. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.criteo.com/blog/gdpr-need-know-criteo/.
 8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).
 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, The Rocket Science Group LLC, Facebook Ireland Ltd., Zapier Inc., Yandex Oy Limited Company.
 10. W przypadku Google LLC, The Rocket Science Group LLC Facebook Ireland Ltd. oraz Zapier Inc. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z The Rocket Science Group LLC wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych jest dostępny pod tym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Zapier Inc. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf
 11. W przypadku Yandex Oy Limited Company następuje transfer danych do Federacji Rosyjskiej. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Informacje na temat przekazywania danych do Federacji Rosyjskiej przez Yandex Oy Limited Company wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://yandex.com/legal/confidential/.
 12. Dane osobowe przetwarzane w celu:
  wysyłanie Użytkownikowi newslettera przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika
  skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania
  prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
  zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub
  cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
  statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 13. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do przeniesienia danych osobowych;
  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 16. Z newslettera Użytkownik może wypisać się pomocą linku, który znajduje w stopce przesyłanych maili lub przez przesłanie Administratorowi wiadomości z prośbą o wypisanie z newslettera.
 17. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 18. Użytkownik może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 19. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert ani newslettera.
 20. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.


III. Pliki cookies

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
  tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 3. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
 7. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 9. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

przeglądarka Firefox;
przeglądarka Chrome;
przeglądarka Microsoft Edge;
przeglądarka Opera;
przeglądarka Safari;

IV. Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.
 5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
 6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 7. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook’a, w tym z Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 8. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 9. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 10. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
 11. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Yandex Metrica dostarczanego przez Yandex Oy Limited Company.
 12. Narzędzie Yandex Metrica monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika na Stronie Internetowej. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies.
 13. Yandex Metrica deklaruje, że nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) dotyczących Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Yandex Metrica znajduje się pod linkiem: https://yandex.com/legal/privacy/.
 14. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego aktywność była mierzona przez Yandex Metrica może wypisać się pod tym linkiem: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.
 15. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi związanych z usługą SALESmanago dostarczaną przez Benhauer sp. z o.o.
 16. Usługa SALESmanago służy do automatyzacji procesów marketingowych.
 17. Sposób działania usługi SALESmanago i informacje o zbieranych plikach cookies są dostępne pod tym linkiem: http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/.
 18. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodu związanego z serwisem społecznościowym LinkedIN.
 19. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIN i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy posiadają profil na wyżej wymienionych stronach i wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności.
 20. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIN znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.
 21. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez wyszukiwarkę Bing obsługiwaną przez Microsoft.
 22. Informacje na temat prywatności dostępne są pod tym linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
 23. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar dostarczanego przez Hotjar Limited.
 24. Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej.
 25. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod tym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
 26. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 27. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z narzędzia Criteo dostarczanego przez Criteo SA.
 28. Narzędzie to umożliwia prowadzenie retargetingu, które umożliwia prezentowanie Użytkownikom spersonalizowanych reklam.
 29. Więcej informacji na temat polityki prywatności Criteo można znaleźć pod tym linkiem: https://www.criteo.com/privacy/.
 30. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z wtyczki Jetpack dostarczanej przez Aut O’Mattic Ltd.
 31. Wtyczki ta służy m.in. do analizy danych i prowadzenia statystyk Strony Internetowej. Więcej informacji na temat prywatności związanej z tą wtyczką można znaleźć pod tym linkiem: https://automattic.com/privacy/.